Posted on Hozzászólás most!

Gárdonyi Géza Mesterműve: Egri Csillagok Hangoskönyv

Fedezze fel Gárdonyi Géza legendás és lélegzetelállító regényét, az Egri Csillagokat, most hangoskönyv formájában. A Magyar Elektronikus Könyvtár kínálatában ingyenesen elérhetővé válik ez az epikus történet MP3 formátumban, így akár útközben is élvezheti a magyar irodalom egyik legmeghatározóbb alkotását.

Az Egri Csillagok Gárdonyi Géza egyik legismertebb műve, amely a magyar történelmi regények egyik ékköve. A történet az 1500-as évek közepén játszódik, és az egri vár védelméről szól a török ostrom alatt. A főhősök, Bornemissza Gergely és Dobó István bátorsága és kitartása, valamint az egri vár védőinek hősies helytállása ma is példaként szolgálhat mindannyiunk számára.

A hangoskönyv részleteiben Gárdonyi mesteri képessége tűnik fel, ahogy életre kelti a történelmi időszakot és a karaktereket. A narráció segítségével még inkább beleélhetjük magunkat Gergely és társai világába, és átélhetjük az ő küzdelmeiket és diadalaikat.

A Hangoskönyv Tartalma:

Ez a hangoskönyv nem csak a történetet meséli el, hanem egyben Gárdonyi Géza írói zsenialitásának csodálatos bemutatója. A regény gazdag nyelvezete és érzelmi mélysége teljesen új élményt nyújt hallgatóinak.

A mű keletkezése és jelentősége

Gárdonyi Géza Egri Csillagok című regényét 1899-ben adták ki először. A történet a szerző aprólékos kutatásain alapul, és a magyar történelem egyik legdicsőbb pillanatát örökíti meg. A regény a magyar irodalom egyik legnagyobb hatású alkotása, amely nem csupán a magyar irodalmi örökség része, hanem az egyetemes emberi értékek megőrzője is.

A mű a magyar irodalom számára fontos, mert összeköti a hagyományos történelmi témákat a kalandos narratívával, miközben bemutatja a korabeli társadalom és harci szellem realisztikus képét. Gárdonyi mesteri módon szőtte össze a történetet, amelyben minden karakter és esemény szerves része a nagyobb képnek.

Az Egri Csillagok hangoskönyv formájában egy új generáció számára is elérhetővé válik. A történet, amely a hősies küzdelmet és az emberi lélek kitartását fedi fel, most már bárki számára elérhető, bárhol és bármikor.

A szöveges változat a következő linken tölthető le: Egri Csillagok – Magyar Elektronikus Könyvtár.

Az Egri Csillagok hangoskönyv nem csak egy lenyűgöző irodalmi művet kínál, hanem egyfajta utazást is a magyar történelembe és kultúrába, miközben elgondolkodtat minket a hősiesség, a kitartás és az összefogás örök érvényű kérdéseiről. Az MP3 formátum lehetővé teszi, hogy a művet bárhol és bármikor élvezhessük, legyen szó akár hosszú utazásról, pihenésről vagy csak a mindennapi teendők közbeni kikapcsolódásról. Fedezze fel Ön is Gárdonyi Géza lenyűgöző regényét, és engedje, hogy a történet magával ragadja Önt a magyar irodalom csodálatos világába.

Részlet a műből

HOL TEREM A MAGYAR VITÉZ?

A patakban két gyermek fürdik: egy fiú meg egy leány. Nem illik tán, hogy együtt fürödnek, de ők ezt nem tudják: a fiú alig hétesztendős, a leány két évvel fiatalabb.

Az erdőben jártak, patakra találtak. A nap tüzesen sütött. A víz tetszett nekik.

Először csak a lábukat mártogatták bele, azután beleereszkedtek térdig. Gergelynek megvizesedett a gatyácskája, hát ledobta. Aztán az ingét is ledobta. Egyszer csak ott lubickol meztelenen mind a kettő.

Fürödhetnek: nem látja ott őket senki. A pécsi út jó messze van oda, s az erdő végtelen. Ha valaki meglátná őket, lenne is nemulass! Mert a fiúcska csak hagyján – az nem úrfi; de a leányka az a tekintetes Cecey Péter úr leánykája – kisasszony -, és úgy illant el hazulról, hogy senki se látta.

Még így csupaszon is látszik rajta, hogy úrileány: kövér, mint a galamb, és fehér, mint a tej. Ahogy ugrándozik a vízben, a két kis szöszke hajfonat ide-oda röppen a hátán.

– Derdő – mondja a fiúnak -, uttyunk.

A Gergőnek nevezett, soványka, barna fiú háttal fordul. A leányka belekapaszkodik a nyakába. Gergő megindul a part felé, a leányka meg a víz színén lebeg és rugódozik.

Azonban hogy a parthoz érnek, Gergő belefogódzik a kákabokor zöld üstökébe, és aggodalmasan néz körül.

– Jaj, a szürke!

Kilép a vízből, és ide-oda futkos, vizsgálódik a fák között.

– Várjon, Vicuska – kiáltja a leánynak -, várjon, mindjárt jövök!

S azon meztelenen elnyargal.

Néhány perc múlva egy vén, szürke lovon tér vissza. A ló fején hitvány madzag kötőfék. Össze volt az kötve a lábával, de eloldozódott.

A gyerek szótlanul csapkodja a lovat egy somfagallyal. Az arca sápadt. Hogy visszaérkezik a fürdőhelyre, a lónak a nyakába kapaszkodik, s lecsúszik, leugrik róla.

– Bújjunk el! – mondja dideregve. – Bújjunk el! Törököt láttam.

A lovat egy-két rántással fához köti. Felkapkodja a földről a ruháját. S fut a két meztelen kisgyerek egy galagonyabokornak. Megbújnak, meglapulnak a bokor mögött az avarban.

Abban az időben nem volt ritkaság a török az utakon. S te, kedves olvasóm, aki azt gondolod, hogy az a két gyerek most, ezen a nyáron fürdött a patakban, bizony csalódol. Hol van már az a két gyerek, hol? És hol vannak mindazok az emberek, akik ebben a könyvben eléd jönnek, mozognak, cselekszenek és beszélnek? Por az mind!

Hát csak tedd félre az idei kalendáriumot, tisztelt olvasóm, és vedd elő gondolatban az 1533-it. Annak az évnek a májusában élsz te mostan, s vagy János király az urad, vagy a török, vagy I. Ferdinánd.

Az a kis falu, ahova a két gyermek való, a Mecsek egy völgyében rejtőzködik. Valami harminc vályogház meg egy nagy kőház mindössze. Az ablakok olajos vászonból vannak minden házon. Az úri házon is. De máskülönben olyan házak, mint a mostaniak. A kis falut sűrű fák lombozzák körül, s a lakók azt gondolják, hogy a török sohase talál oda. Hogy is találna? Az út meredek, szekérnyom nincs. Torony sincs. Az emberek élnek, halnak a kis rejtekfaluban, mint az erdei bogarak.

A Gergő gyerek apja valamikor kovács volt Pécsett, de már meghalt. Az asszony Keresztesfalvára húzódott az apjával, egy ősz, öreg paraszttal, aki harcolt még a Dózsa György lázadásában. Azért is kapott menedéket a falu uránál, Ceceynél.

Az öreg néha átment az erdőn Pécsre, hogy kolduljon. Abból éltek télen is, amit az öreg koldult. Az uraság házából is csöppent olykor az asztalukra.

Hát azon a napon is a városból jött meg az öreg.

– Legeltesd meg a szürkét – mondotta az unokájának -, nem evett szegény reggel óta semmit.

Így indult ki Gergő a lóval az erdőbe. Útközben, ahogy elment az uraság háza mellett, a kis Éva kibújt a kertajtón, és könyörgött neki:

– Derdő, Derdő, hadd menjek veled!

Gergő nem merte azt mondani a kisasszonynak, hogy maradjon odahaza. Leszállt a lóról, és vezette Évát, amerre az kívánt menni. Éva arra kívánt menni, amerre a pillangók. A pillangók befelé röpültek az erdőnek, hát ők is arra futottak. Végre, hogy a patakot meglátták, Gergő fűre bocsátotta a lovat. Így kerültek ők az erdei patakba és a patakból a galagonyabokor mögé.

Lapulnak. Reszketnek a töröktől.

És a félelmük nem árnyéktól való. Egynéhány perc múlva ropogás hallatszik a harasztban, és mindjárt rá egy strucctollas, fehér török süveg meg egy barna lófej jelenik meg a fák alatt.

A török ide-oda forgatja a fejét. Ránéz a szürkére. A maga sötét pej kis lovát kantáron vezeti.

Most már látni, hogy a török csontos arcú, barna ember. A vállán diószínbarna köpönyeg. A fején tornyos, fehér süveg. A fél szeme be van kötve fehér kendővel. A másik szeme immáron a fa mellé kötött szürkét vizsgálja. Nem tetszik neki, az látszik az arca fintorgásán. De azért eloldja.

Jobban tetszene neki a gyerek, akit a lovon látott. A gyerek jobban kél, mint a ló. A konstantinápolyi rabvásáron háromszor annyit is adnak érte. De a gyerek nincsen sehol.

A török megnézi egynéhány fának a hátát, és felvizsgálódik a lombokra is.

Azután magyar szóval kiált:

– Hol vagy, fiúcska? Gyere elő, kis pajtás! Fügét adok! Gyere csak elő!

A gyerek nem jelentkezik.

– Gyere elő, te! Ne félj, nem bántalak! Nem jössz? Ha nem jössz, elviszem a lovadat!

És csakugyan összefogja egy kézbe a két ló vezetékét, és viszi magával el a fák között.

A két gyerek némán és sápadtan hallgatta eddig a törököt. A fügekínálás nem oldotta fel őket a rémület dermedtségéből. Sokkal többször hallották otthon a vigyen el a török szidást meg a hajmeresztő török meséket, hogysem akármiféle édesgetésre előbátorodtak volna. Hanem mikor azt mondta a török, hogy elviszi a szürkét, a Gergő gyerek megmozdult. Ránézett Évicára, mintha tőle várna tanácsot, s olyan arccal nézett rá, mint akinek tüske szúrja a talpát.

A szürkét viszik! Mit szólnak otthon, ha ő a szürke nélkül tér vissza?

A kis Éva mindezekre a gondolatokra nem felelt. Holtszínnel kucorgott mellette. Nagy, kék szeme megnedvesült a rémülettől.

Azonban a szürke ment. Gergő hallotta a lépéseit. Nagy, lomha lépései vannak a szürkének. A száraz haraszt egyenletesen csörög a lába alatt. Hát viszi a török, csakugyan viszi!

– A szürke… – hebegi Gergő síróra torzult szájjal.

És fölemeli a fejét.

Megy a szürke, megy. Csörög az erdei haraszt a lába alatt.

De most már elfeledkezik Gergő az egész világról: fölugrik, és utánairamodik azon csupaszon a szürkének.

– Bácsi – kiáltja reszketve -, török bácsi!

A török megáll, és elvigyorodik.

Jaj de csúnya ember! Úgy vigyorog, mintha harapni akarna!

– Bácsi, a szürke – rebegi sírva Gergő -, a szürke a miénk…

És megáll vagy húszlépésnyire.

– Gyere hát, ha a tietek – feleli a török -, nesze.

Azzal elveti a kezéből a szürke kantárszárát.

A gyerek most már csak a szürkét látja. Ahogy a szürke nagy lomhán megindul, odaszökik, és megfogja a kantárt.

Ebben a pillanatban ő is fogva van. A török nagy, erős ujjai átkapcsolják gyönge kis meztelen karját, s ő felrepül a másik lóra, a pejre, annak a nyergébe.

Gergő sivalkodik.

– Csitt! – mondja a török, előkapva a dákosát.

Gergő azonban tovább kiabál:

– Vicuska! Vicuska!

A török arra fordítja a fejét, amerre a fiú. Keze a tőrön.

Persze amint a másik kis meztelen gyerek fölemelkedik a fűből, visszadugja a dákost, és elmosolyodik.

– Gyere, gyere – mondja -, nem bántalak.

S megindul a két lóval a leányka felé.

Gergő le akar ereszkedni a lóról. Gergő hátán nagyot csattan a török tenyere. Gergő tehát bőg, és ültön marad, a török meg ott hagyja a két lovat, és fut a kislány után.

A szegény kis Vica menekülne mostan, de aprók a lábak, és magas a fű. Elbukik. Csakhamar ott rugódozik és sivalkodik a török ölében.

– Csitt! – szól a török, rácsapva a gömbölyűjére -, csitt, mert mindjárt megeszlek, ha el nem hallgatsz! Ham-ham!

A kislány elhallgat. Csak a szívecskéje ver, mint a marokba fogott verébé.

Azonban hogy a lovakhoz érnek, újra kiszakad belőle a sikoltás:

– Apuska! Apa!

Mert a kétségbeesés azt gondolja, hogy elhallatszik a kiáltása minden messzeségre.

A Gergő gyerek is bőg. Az öklét a szemén forgatva sírja:

– Hazamegyek, haza akarok menni!

– Hallgass, rongyos fattyú – rivall rá a török -, mindjárt kétfelé hasítlak!

És fenyegetően rázza az öklét Gergőre.

A két gyerek elhallgat. A leányka szinte ájult rémületében. Gergő csöndesen picsogva ül a pej hátán.

És mennek.

Kiérnek az erdőből. A Gergő gyerek látja, hogy a Mecsek útján fölfelé szekerező török nép tarkállik. Lovas akindzsik, gyalog aszabok, tarka öltözetű szabadkatonák. Virgonc kis lovakon ülve szállingóznak hazafelé.

Az a csoport, amelyik előttük megy, valami tíz megrakott kocsit és szekeret kísér. A szekereken fehér ágynemű, szekrények, ágyfák, hordók, vadbőrök, gabonás zsákok rendetlen összevisszaságban. A szekerek mellett megláncolt lábú, hátrakötött kezű, bús rabok ballagnak.

A mi janicsárunknak három szekere és hét rabja van. Öten vannak még kék nadrágos, piros csizmás, fehér süveges janicsárok, három pedig prémes sapkájú, nagy dárdájú aszab. A félszeműnek porral lepett, fehér strucctoll leng a süvege elejétől hátrahajoltan, csaknem a háta közepéig.

Míg bent időzött az erdőben, a három szekér félreállott oldalt az út szélén, és helyet engedett a többi hazavonulónak.

A janicsárok nevetve fogadják a két gyereket meg a szürkét.

Mit locsognak törökül, azt Gergő nem érti. Róluk beszélnek meg a lóról, az látszik rajtuk. Mikor őrá néznek meg Vicuskára, nevetnek. Mikor a lóra néznek, úgy integetnek, mint mikor valaki legyet kerget.

A török feldobja a két gyereket a kocsira, az ágynemű tetejére. Egy pufók hajadon ül ott, megláncolt lábú rableány, arra bízza őket. Azután egy szennyes zsákot old meg az egyik sapkás török, és mindenféle ruhát húzkod ki belőle. De az mind gyermekruha. Van közte kis szoknya, kis szűr, pitykés mellény, sapka, kalap, kis csizmák. A török előválaszt két kis inget meg egy kis szűrt, és feldobja a szekérre.

– Öltöztesd fel őket – mondja a félszemű a leánynak.

A leány körülbelül tizenhét éves. Parasztleány. Ahogy öltözteti a gyerekeket, megöleli és megcsókolja őket.

– Hogy hívnak, angyalkám?

– Vicuska.

– Hát téged, lelkecském?

– Gergő.

– Ne sírjatok, kedves. Velem lesztek.

– De én haza akarok menni – sírja Gergely.

– Én is – sírja a leányka.

A rableány magához öleli őket mind a két kezével.

– Majd hazavezet a jó Isten, csak ne sírjatok.

Posted on Hozzászólás most!

Móricz Zsigmond Klasszikusa: Légy Jó Mindhalálig Hangoskönyv

Fedezze fel Móricz Zsigmond mélyen megindító és örök érvényű regényét, a Légy Jó Mindhalálig-ot, most hangoskönyv formájában. A Magyar Elektronikus Könyvtár kínálatában ingyenesen elérhetővé válik ez a magával ragadó történet MP3 formátumban, így akár útközben is élvezheti a magyar irodalom egyik legjelentősebb alkotását.

A Légy Jó Mindhalálig Móricz Zsigmond egyik legismertebb műve, amely a XX. századi magyar irodalom kiemelkedő alkotása. A történet középpontjában Nyilas Misi áll, egy árva fiú, aki bátran és tisztességesen küzd meg a kihívásokkal, miközben igazságot és szeretetet keres az életében. A regény a gyermeki ártatlanság, a tiszta szív, és a mindennapi küzdelmek őszinte ábrázolása. Móricz Zsigmond Klasszikusa: Légy Jó Mindhalálig Hangoskönyv részletei…

Posted on Hozzászólás most!

Petőfi Sándor klasszikusa: János Vitéz Hangoskönyv

Ismerje meg közelebbről a magyar irodalom egyik legkedveltebb hősét, János Vitézt, Petőfi Sándor által megírt klasszikus műben, most hangoskönyv formájában. A Magyar Elektronikus Könyvtár lehetőséget biztosít arra, hogy MP3 formátumban hallgathassa meg ezt az időtlen alkotást.

Petőfi Sándor klasszikusa: János Vitéz Hangoskönyv részletei…

Posted on Hozzászólás most!

Fedezze fel Rózsa Sándor legendás életét Krúdy Gyula hangoskönyvében

Fedezzen fel egy múlt századi magyar ikont, Rózsa Sándort, a “betyárok csillagát” Krúdy Gyula által megörökítve. A Magyar Elektronikus Könyvtár most lehetővé teszi, hogy hangoskönyv formájában ismerkedjen meg ezzel a lenyűgöző alakkal, aki a magyar történelem meghatározó figurája volt. A hangoskönyv MP3 formátumban történő letöltése mellett a mű szöveges változata is elérhető, így választhat az olvasás és a hallgatás között, ahogy Önnek kényelmes. Fedezze fel Rózsa Sándor legendás életét Krúdy Gyula hangoskönyvében részletei…

Posted on Hozzászólás most!

Kuflik Hangoskönyvek Scherer Péter előadásában – A mesevilág újrahangolva!

Dániel András különleges meséi most egy egészen új formában kelnek életre. A Kuflik, azok a kis lények, akik titokzatos kertek mélyén élnek, most Scherer Péter lenyűgöző hangján mesélnek nekünk kalandjaikról.


Miért érdemes választani a Kuflik hangoskönyvét?

  1. Scherer Péter kivételes előadása: Az elismert előadó hangján a történetek még megkapóbbak és emlékezetesebbek lesznek.
  2. A Kuflik világa bárhol, bármikor: Legyen szó egy hosszú autóútról, esti elalvás előtti percekben vagy egy délutáni pihenésről – a Kuflik készen állnak a mesélésre.
  3. Tökéletes ajándék: Minden korosztály számára izgalmas és élvezetes hallgatnivaló.

Újraélheted a kalandokat: Dániel András írásai által megalkotott mesevilágban újra és újra elmerülhetsz, ezúttal egy teljesen új élmény keretében.

Böngéssz a kínálatban! Tekintsd meg a teljes hangoskönyv kínálatot, és hallgasd meg a részleteket az oldal alján!

Posted on

Bogyó és Babóca hangoskönyv – Hallgatnivaló kincsek kicsiknek és nagyoknak!

Ki ne ismerné Bogyó és Babóca kalandos, mégis tanulságos történeteit? Bartos Erika mesterien alkotta meg e két kedves karaktert, akik generációk óta elvarázsolják a gyerekeket. Most pedig a történetek új dimenzióját kínáljuk: hangoskönyv formájában, Pogány Judit lenyűgöző előadásában.


Miért különleges a Bogyó és Babóca hangoskönyv élmény?

  1. Pogány Judit varázslatos hangján: Az elismert és kedvelt előadó, Pogány Judit egyedülálló hangulatot teremt, amely még mélyebben belevisz minket Bogyó és Babóca világába.
  2. Minden helyzetben elérhető: Legyen szó hosszú utazásról, esti meséről vagy egy hétvégi pihenésről a parkban, ezek a hangoskönyvek bármikor hallgathatóak.
  3. Egyszerű és gyors letöltés: Modern MP3 formátum garantálja, hogy bármilyen eszközről könnyedén hallgathatod a történeteket.

Ajándékozz élményt! A Bogyó és Babóca hangoskönyvek kiváló ajándékok lehetnek bármilyen alkalomra. Képzeld el a lelkes arcokat, amikor a gyerekek rájönnek, hogy kedvenc meséik mostantól bárhová elkísérhetik őket Pogány Judit mesélésében!

Csatlakozz a Bogyó és Babóca rajongók közösségéhez! Tudj meg többet, oszd meg saját élményeidet, és hallgasd meg mások történeteit is a közösségi médiában. #BogyóBabócaHangoskönyv

Ne várj tovább, merülj el te is a hangos mesék világában! Lapozz lejjebb, és válogass széles kínálatunkból! A legnépszerűbb hangoskönyvek listáját az oldal alján találod.

Posted on Hozzászólás most!

Agatha Christie Hangoskönyvek: A Mesterdetektív Történetei MP3 és CD Formátumban

Agatha Christie, a “krimi királynője”, nemcsak a könyvek világában hagyott mély nyomot, hanem a hangoskönyvek terén is. Ebben a blogpostban bemutatjuk azokat a különleges hangoskönyveket, melyeket az oldalunkon MP3 és CD formátumban is megtalálhat.

Agatha Christie Hangoskönyvek: A Mesterdetektív Történetei MP3 és CD Formátumban részletei…
Posted on Hozzászólás most!

Krúdy Gyula: Az élet álom – Hangoskönyv

krudy gyula portré


Krúdy Gyula, az ismertebb magyar író műve, Az élet álom című regénye most hangoskönyv formájában is elérhető. A történet a 20. századi Magyarországon játszódik, és bemutatja az élet és az álmok közötti határvonalat, valamint az emberi lélek mélységeit és vágyait.

Krúdy Gyula: Az élet álom – Hangoskönyv részletei…
Posted on Hozzászólás most!

Biblia Hangoskönyv (Ingyenes Letöltés)


Sokan megküzdünk azzal, hogy eljussunk a Biblia mélyebb értékeihez és tanításaihoz az olvasás során. Lehet, hogy a szöveg bonyolultnak tűnik, vagy egyszerűen csak nem találjuk meg a megfelelő időt és helyet az olvasásra. A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) által kínált Biblia hangoskönyv azonban kiváló megoldást kínál erre a problémára, és egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a bibliai értékek befogadását.

Biblia Hangoskönyv (Ingyenes Letöltés) részletei…